НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

За сдружението
 

Асоциация за детско развитие "Член 24" е независимо и доброволно сдружение, чиято основна цел е защита на правата на детето, формулирани в чл. 24 от Хартата за основните права на Европейския съюз. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност през май 2013 година.

Член 24
Права на детето

1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.

2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

Асоциация за детско развитие "Член 24" си поставя за цел да работи основно в следните области:

- защита на правата на детето
- привеждането на българското законодателство, касаещо пряко или косвено децата, в съответстве с европейските правни норми
- издигане на равнището на образованието в Република България

Членове на АДР "Член 24"

 

Сметка за дарения за Националната кампания в подкрепа на донорството:

Банка: УниКредит Булбанк - София
IBAN: BG91UNCR70001521092389 (BGN)
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение АДР Член 24
Основание: Дарение

Сметката е дарителска и средствата по нея могат да се използват само целево за Националната кампания, под контрола на УниКредит Булбанк. Операциите по сметката са освободени от такси.

 

Страница на сдружението във Фейсбук:

 

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България