НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Връзки
 

Национална мрежа на родителите - Националната мрежа на родителите е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиито основни цели са осъществяване на независим граждански контрол върху спазването на правата на детето и родителите и застъпничество за гражданските права на родители и деца.

Фондация Бащи за отговорно родителство - основните цели на Фондацията са утвърждаването на ролята на бащинството и развитието на родителската отговорност, повишаването на информираността и обществената подкрепа за бащинството като неотменима част от възпитанието, формирането на личността и ценностната система на всеки член на обществото, създаването на среда, която позволява упражняването на правата на децата, създаването на законодателни рамки, утвърждаването на съдебни практики и ефективен институционален контрол в Република България, които гарантират равнопоставеността при упражняването на родителската отговорност.

Правата на децата през собствения им поглед - проучване поръчано от Генерална дирекция Правосъдие на ЕК.

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България