НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Новини
 

05.06.2014      Отворено писмо относно проект "И аз имам семейство"

 

До Министъра на труда и социалната политика
До Председателя на ДАЗД
Копие до ДАНС

От АДР Член 24

 

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да ви помоля да се запознаете със следния материал, в който се разискват действията на социалните служби в няколко конкретни случая.

БНТ - Малки истории - 31-ви май 2014

Обърнете внимание на случая на Даниела и Антон Желязкови от Хасково – от 46-та минута в предаването.

Накратко – децата на Даниела и Антон са изведени от семейството и настанени в приемно семейство без основание (както е заключил съда). Твърди се, че в приемното семейство децата са били бити, усвоили са груб език, повлияно е трайно и твърде негативно на психическото им състояние, създадени са и проблеми във връзката деца – родители.

Децата са били настанени в ромско семейство в село Динево, станало известно като селото на „малките банкоматчета”.

В търсене на информация за приемната грижа намерих проекта „И аз имам семейство” само като вариант за различните общини, но в намерените материали основното се припокрива. Ето един от тях:

Проект "И аз имам семейство"

Обърнете внимание върху една от специфичните цели на проекта:

Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост (!!!???)

Разбирам важността на проблема с безработицата и с интеграцията на ромите, но да се използват за решаването на тези проблеми деца по такъв ужасяващ начин преминава границите на здравия разум.

Бих искал да ви помоля да се сформира комисия с участие на независими ескперти и наблюдатели, в която да бъдем поканени и тази комисия да направи проверка на родителския капацитет на всичките приемни семейства в селото на „малките банкоматчета” (за добиване на представа за цялостната ситуация в страната), да се провери нивото им на познания по български език и нивото им на образованост.

За съжаление имам информация за случай на дете, отглеждано в приемно семейство, в което само единия от „родителите” знае български език, при това на ниско ниво.

 

Искам да ви обърна внимание и върху това, кои деца се нуждаят от приемна грижа според проекта:

- деца от многодетни семейства със сериозни финансови проблеми и лоши битови условия за живот

- трайно безработни, живеещи при изключително лоши битови условия

- самотни родители, които нямат подкрепа от разширеното семейство

- семейства със сериозни семейни проблеми

Не мога да си обясня – как едни бедни и безработни хора са подпомагани чрез създаване на заетост, като за целта се взимат децата на други бедни и безработни хора... ??? Освен пълна липса на логика, това е грубо погазване на Конституцията и законите.

Освен това се вижда и ново намерение – след децата на бедните хора, да се посяга и на децата на самотните родители и родители в конфликт...

Обръщам ви внимание и върху следното – независимо от декларираната обща цел на проекта за деинституционализация, домовете продължават да са пълни, а борбата с безработицата се води чрез отнемане на деца от родителите им...

Преди повече от месец ви изпратих примерно предложение за промени в Закона за закрила на детето, все още чакаме някакъв знак, че проблемите ще бъдат дискутирани и чакаме покана.

В опит да си обясня привидно лишените от здрав разум действия на социалните служби в няколко станали известни в обществотно случаи, стигам до още една хипотеза (освен тази за създаване на работни места без никаква мисъл за засегнатите деца):

Вероятно се разчита на това, родителите на изведените в приемни семейства деца да не се справят със ситуацията, децата да бъдат вписани в регистъра за осиновяване и след това да бъдат осиновени при корупционни схеми.

Бих искал да помоля ДАНС да приеме сериозно тази хипотеза и да започне работа върху нея. Имам допълнителни сведения в подкрепа на хипотезата.

С уважение: Л. Данков
05.06.2014

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България