НАЧАЛО        ||        ЗА НАС        ||        УСТАВ        ||        НОВИНИ        ||        ВРЪЗКИ        ||        КОНТАКТИ

Актуални проекти
 

Глава първа
Общи разпоредби

Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел Асоциация за детско развитие „член 24“, наричана по-нататък за краткост в този Устав „Сдружението”, е независима доброволна организация. Сдружението обединява на доброволни начала юридически и физически лица, които желаят постигането на неговите цели.
(2) Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд.
(3) Сдружението осъществява дейността си на основата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, другите нормативни актове и настоящия Устав.
(4) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Асоциация за детско развитие „член 24“, като съкращението му на български е АДР „член 24“. Сдружението се изписва на латиница като Association for Child Development „Article 24“ със съкращение ACD “Article 24”.
(5) Седалището и адресът на управление на Сдружението е: България, гр.София, бул. Патриарх Евтимий 59.
(6) Пълното или съкратено наименование на Сдружението, логото и булстат номерът се поставят върху всички писмени документи на сдружението.
(7) Сдружението се учредява без срок.
(8) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Глава Втора
Цели на сдружението и средства за тяхното постигане

Чл.2. Сдружението си поставя за цел:
(1) да работи в следните области: права на детето, образование и обучение на талантливи деца.
(2) привеждането на българското законодателство, касаещо пряко или косвено децата, в съответстве с европейските правни норми.
(3) издигане на равнището на образованието в Република България.
(4) да обучава или подпомага обучението на талантливи деца в конкретни области, уточнявани перодично на Общото събрание.

Чл.3. За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:
(1) Събиране на информация за международното и вътрешното законодателство, както и за съдебната практика в областта на правата на детето у нас и извън страната и предоставяне на информацията на компетентните институции с мотивирани предложения за промени.
(2) Събиране на информация за качеството на образованието у нас и извън страната и предоставяне на информацията на компетентните институции с мотивирани предложения за промени.
(3) Организиране на обучение за талантливи деца.

Предмет на дейност на Сдружението

Чл.4. Предмета на дейност на Сдружението е налагане и развитие на европейските правни норми в областите права на детето и образовение в страната, както и обучение на деца, изявили талант в определени области.

Чл.5. Финансовите средства за дейността на Сдружението се набират от:
- годишен членски внос
- дарения
- приходи от дейността на Сдружението, свързани с предмета на основната дейност
- финансова помощ от български и чуждестранни лица и международни организации
- допълнителна стопанска дейност , свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода за постигане на определените в Устава цели

Чл.6. Сдружението извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска, мениджмънт и маркетинг в областта на образованието и науката. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон, се използват за осъществяване и постигане на поставената пред Сдружението цел. Сдружението не разпределя печалба.

Глава трета
Членство в Сдружението

Чл.7. Приемане на членове
(1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно дееспособно физическо и юридическо лице, което приема устава,заплаща членски внос и работи за постигане целите на организацията.
(3) Заявление за членство в Сдружението се подава до Председателя на Общото събрание на сдружението в писмена форма, в която се декларира, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящият Устав.
(4) На всеки кандидат член се дава възможност да работи като доброволец към Сдружението. Решението за приемане на кандидата за член на Сдружението се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите.Членството възниква след утвърждаване на приемането от Общото събрание.
(4) Новоприетите членове се вписват в книгата за членство. Физическите се вписват в книгата с тяхното местоживеене, адрес, ЕГН, а юридическите лица със седалище и адрес на управлението, както и горепосочените данни за представляващите ги лица.
(4) Всеки член участва в Общото събрание с по един глас.
(5) Размерът на членския внос се определя ежегодно от Общото събрание на Сдружението.

Чл.8. Прекратяване на членство и изключване
(1) Член на Сдружението може да напусне по своя воля като изпрати писмено заявление за това до Председателя на Общото събрание.
(2) Член на Сдружението, който нарушава устава, се изключва от сдружението по предложение на поне трима членове, отправено до Председателя на Общото събрание. Изключеният член няма право на връщане на внесения членски внос.
(3) Предлагания за изключване член се уведомява писмено от Председателя на Общото събрание за предложението и процедурата по изключване и се приканва към изслушване или писмено обяснение или възражения.
(4) Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите след изслушване или писмено обяснение или възражения от страна на предложения за изключване.
(5) Ако предложения за изключване не даде обяснение или възражения в десетдневен срок от уведомяването, Общото събрание взима решение без мнението му.
(6)Членството се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение.

Чл.9. Права на членовете на Сдружението:
- да участват в работата на Общото Събрание
-да участват в дейността на Сдружението
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението
- да получават информация за дейността на Сдружението
- да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението
- да напускат доброволно Сдружението

Чл.10. Задължения на членовете на Сдружението:
- да внасят в срок членския внос така, както е определен от Общото Събрание на Сдружението
- добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи
- стриктно да съблюдават задълженията си и правилата на настоящия Устав
- да не използва членството си за цели противоречащи на Устава

Чл.11. (1) На членовете на Сдружението при неизпълнение на задълженията им, могат да бъдат налагани следните наказания: - забележка - при първо нарушение
- мъмрене
- изваждане от състава на ръководните органи на Сдружението
- предупреждение за изключване
- изключване от Сдружението
(2) Санкциите по т. 1 и 2 се налагат от Управителния Съвет, а по останалите точки - от Общото Събрание.

Чл.12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.13. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящият Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Глава Четвърта
Управление на сдружението

Органи на управление

Чл.14. Органите на управление на Сдружението са:
(1) Общо събрание
(2) Управителен съвет

Чл.15. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, в който влизат всички членове.

Чл.16. (1) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично нотариално заверено пълномощно, физическо лице, което да ги представлява на едно или повече заседания на Общото събрание.
(2) Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.17. Правомощия на Общото събрание:
- изменя и допълва Устава
- приема други вътрешни актове
- приема и изключва членове
- избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС с явно гласуване
- разглежда жалби на членове
- взема решение за участие в други организации
- взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
- приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
- приема бюджета на сдружението
- взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
- приема отчета за дейността на УС
- отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
- взема и други решения

Чл.18. (1) Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко един път в годината. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.
(2) Заседанието се провежда в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

Чл. 19. (1) Общото събрание може да се свика и по инициатива на 1/10 (една десета) от членовете на Сдружението с писмено искане до Управителния съвет, което съдържа: имената и подписите на членовете-инициатори и проект за дневен ред.
(2) Ако Управителния съвет на Сдружението в 14-дневен срок от писменото искане по ал.1 не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, събранието се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

Чл.20. (1) Поканата е писмена и съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание; указание по чия инициатива се свиква.
(2) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(3) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, Общото събрание не може да взема решения.

Чл. 21. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез делегати най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове.
(1) В Общото събрание всеки член има право на един глас.
(2) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а) и роднини по определени в член 28 на ЗЮЛНС, както и до юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение
(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъствуващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите
(4) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго
(5) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствалия събранието и неговия протоколист.

Чл.22. (1) Управителния съвет е изпълнителен орган на Сдружението. (2) Управителният съвет се състои най – малко от 3 (трима) члена с мандат от 5 (пет) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.23. Сдружението се представлява пред трети лица чрез Председателя на Управителния съвет, като Общото събрание определя обема на представителната власт на председателя;

Чл.24. Правомощия на Управителния съвет:
- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
- разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящият Устав
- подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
- подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението
- определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението
- определя адреса на Сдружението
- приема правила за работата си
- взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Чл.25. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член на Сдружението.

Глава Пета
Имущество на сдружението

Чл.26. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружение „Асоциация за детско развитие „член 24“”съгласно предварително обявен ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружение „Асоциация за детско развитие „член 24“” за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения
5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“
(4) Сдружение „Асоциация за детско развитие „член 24“”за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл.27. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл.28. Имуществото на Сдружението се набира от членски внос, дарения, завещания от обществени организации и граждани, фондации, печатни издания и всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от закона.

Чл.29. Размерът на членския внос, дължим от членовете на Сдружението, начинът и сроковете на внасянето му се определя от Общото събрание и подлежи на актуализиране по негова преценка.

Чл.30. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него.

Чл.31. Ежегодно Управителният съвет сам или чрез лицензирани лица проверява Годишния доклад за дейността и финансовия отчет по изпълнението на бюджета и го предлага на обсъждане пред Общото събрание на Сдружението, който се приема от последното. Управителният съвет се освобождава от отговорност след приемането им от Общото събрание.

Чл.32. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на колективните органи и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Чл.33. Годишните финансови отчети Сдружението, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Чл.34. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Глава Шеста
Преобразуване, прекратяване ликвидация и заличаване.

Чл.35. Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.36. Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“ се прекратява с решение на Общото събрание или с решение на Софийски градски съд.

Чл.37. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от Управителния съвет, извън случаите, когато се назначава служебно лице от съда.

Чл.38. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения

Чл.39. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на Столична община, в която е седалището на Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Сдружение Асоциация за детско развитие „член 24“ общественополезна дейност.

Чл.40. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от Софийски градски съд.

Заключителни разпоредби

Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

 

 

Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи   ||   Харта на основните права на ЕС   ||   Конвенция за правата на детето   ||   Европейска гражданска инициатива
www.timeheroes.org   ||   Европейска комисия - упражнете правата си   ||   Информационен портал - НПО в България